راهرو باریک
سیستم راهروباریک ، از کاربردهای دیگر سیستم پالت راک می باشد . در این سیستم با استفاده از ماشین های خاص که قابلیت گردش در راهرو با عرض کم و ارتفاع بیشتر را دارند ، امکان تجهیز و بهره برداری بهینه از حجم انبار میسر می گردد . تفاوت اجرای این سیستم با پالت راک با راهرو عریض ، حساسیت در اجرا و تنظیمات خاص این سیستم می باشد .