اطلاعات پرداخت

تا زمان آماده شدن درگاه پرداخت اینترنتی می توانید مبلغ کالای مورد نظر خود را به شماره کارت 6104337598796603  بنام ابراهیم حاجی عموی عصار واریز نموده و شماره پیگیری واریزی خود را اعلام نمایید .   با تشکر