پروژه نیم طبقه راک با ارتفاع 3 متر با تحمل هر مترمربع 250 کیلوگرم

پروژه نیم طبقه راک با ارتفاع 3 متر با تحمل هر مترمربع 250 کیلوگرم